Membuat Data Random Dataframe Pandas

  Umum
#membuat data random tampilkan 100 data
x = random.randrange(1,9999)
print(x)
data100 = df.sample(n=100,random_state=x)
frame100 = pandas.DataFrame(data100)

frame100.to_csv("kirimemail100.csv")
print(frame100)

LEAVE A COMMENT